TỘI LÀM GIẢ CON DẤU, TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC.

   
Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm, cụ thể như sau:

Theo điều 267 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định như sau:

 

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

 

A) Có tổ chức;

 

B) Phạm tội nhiều lần;

 

C) Gây hậu quả nghiêm trọng;

 

D) Tái phạm nguy hiểm.

 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

 

Các tin tức khác
Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến
0943.363.578
HOTLINE
Yêu cầu dịch vụ

0943.363.578