Luật sư - Dân sự

Tư vấn Thừa kế

Tư vấn Thừa kế

Luật thừa kế, tư vấn luật thừa kế
Thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong thủ tục hành chính

Thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong thủ tục hành chính

Cá nhân, cơ quan nhà nước khi tiến hành công cụ gây thiệt hại cho người dân phải bồi thường thiệt hại. Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu biết, nắm rõ về trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường.
Trách nhiệm bồi thường của nhà nước do người thi hành công vụ gây ra

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước do người thi hành công vụ gây ra

Trong quá trình hoạt động quản lý hành chính nhà nước, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khác thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về nhà nước. Vậy trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong trường hợp này được quy định cụ thể như thế nào?
1