Tư vấn doanh nghiệp - Văn bản luật doanh nghiệp

Thông tư 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30 tháng 03 năm 2012

Thông tư 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30 tháng 03 năm 2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển.
1