Tư vấn doanh nghiệp - Kiến thức luật doanh nghiệp

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Pháp luật có quy định gì về vấn đề này?
Phong tỏa giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay

Phong tỏa giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay

Quy định về phong tỏa giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay của nhà đầu tư, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản.
Vấn đề pháp lý liên quan đến mua lại doanh nghiệp

Vấn đề pháp lý liên quan đến mua lại doanh nghiệp

Vấn đề pháp lý liên quan đến mua lại doanh nghiệp. Mua lại doanh nghiệp là một trong những hình thức của M&A.
Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.
Quy định về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

Quy định về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

Quy định về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, yêu cầu và mở tài khoản đăng ký.
1